معماری

پروژه‌ها

استودیو راوی، استودیو طراحی و اجرا می‌باشد و شاخه‌های گوناگونی از طراحی را در بر می‌گیرد. هسته مرکزی استودیو، گروه معماری و معماری داخلی است که در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. ایده اصلی شکل گیری این استودیو، تولید یک سبک زندگی جدید با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی، کاری و سیاسی و همچنین تولید کیفیت فضایی در زندگی روزمره افراد می‌باشد.
هر خانه، داستانی دارد.
ما در راوی داستان تک‌تک پروژه‌ها را با کمک کارفرما و همه تیم‌های درون پروژه، روایت می‌کنیم. راوی معتقد به تولید کیفیت‌های جدید، با همکاری همه تیم‌های درگیر در طراحی، کلیه گروه‌های سازنده و مصرف کننده‌گان در کنار تیم طراحی است. پیچیدگی‌های زندگی امروز، جز طراحی گروهی و قراردادن همه اعضا در یک تیم منسجم، میسر نمی‌شود. از این رو، هسته مرکزی راوی شامل ۲ شاخه اصلی طراحی و اجرا می‌باشد. هماهنگی و یکپارچگی این دو تیم در کنار هم، کاستی‌های هر دو گروه را پوشش داده و موجب خلق کیفیت مضاعف می‌شود.
استودیو راوی دارای شاخه‌های گوناگونی چون کودک راوی و خانه راوی می‌باشد که هم اکنون در مرحله راه‌اندازی هستند و به زودی به خانواده اصلی روایتگران می‌پیوندند.