معماری

پروژه‌ها

خانه هدا

  • مکان:
  • مساحت: 130 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، هنگامه بصیری
  • عکس: حسام میر
  • زمان: 1400
  • پروژه: بازسازی