معماری

پروژه‌ها

آرولب

  • مکان: تهران، سهروردی
  • مساحت: 130 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، هنگامه بصیری
  • زمان: 1402
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: طراحی داخلی